Halvårsregnskab viser stor tilgang af nye kunder og et resultat af primær drift på 5 mio.

Pressemeddelelse · Halvårsrapport 2020

Sparekassens ledelse har den 24. august behandlet halvårsrapporten for første halvår 2020, som viser en fortsat stor tilgang af nye kunder på i alt 527 og et tilfredsstillende resultat af den primære drift på 5 mio. kr. Efter indregning af skat, kursreguleringer på Sparekassens aktie- og obligationsbeholdning samt nedskrivninger på udlån udgør periodens resultat et overskud på 1,2 mio. kr.

Dragsholm Sparekasses administrerende direktør Claus Sejling er tilfreds med udviklingen i Sparekassen og siger:

”Set i lyset af Covid-19 situationen synes jeg bestemt, vi kan være tilfredse med udviklingen i vores lokale Sparekasse. Vi oplever fortsat stor tilgang af nye kunder hver eneste dag samtidig med, at vores eksisterende kunder benytter Sparekassen i større omfang. Periodens resultat er naturligvis påvirket af uroen på finansmarkederne og i samfundet generelt som følge af Covid-19, men jeg oplever en meget stor tillid fra kundernes side til vores Sparekasse, og det vil jeg meget gerne sige tak for. Ligeledes synes jeg, vores medarbejdere har håndteret den svære situation på en eksemplarisk måde, så også en stor tak til dem for måden, de har tacklet den meget anderledes situation på”.

Af halvårsrapporten fremgår det, at udlånet er på niveau med ultimo 2019. Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 4,5 %, mens omkostningerne er øget 12,5 %. Til denne udvikling siger Claus Sejling:
”Vi har i første halvår investeret i yderligere ansættelser af kunderådgivere samt foretaget en større organisatorisk ændring for at sikre en bedre og mere fremtidssikker håndtering af de administrative områder. Det er en væsentlig baggrund for omkostningsstigningen. Det fortsat lave renteniveau udfordrer vores indtjeningsevne samtidig med, at vores kunder i stor stil afvikler på deres gæld. Så selv om vi har bevilget nye kreditfaciliteter for næsten 115 mio. kr. i første halvår, kan vi konstatere, at udlånet er på samme niveau som ved udgangen af 2019”.

Sparekassen har over en længere periode oplevet en betydelig stigning i indlånet, og alene i de første 6 måneder af 2020 er indlånet øget med lidt over 10 %. Det stigende indlån er med til at presse Sparekassens indtjening, idet Sparekassen har placeret en del af indlånet i Nationalbanken til en indlånsrente på p.t. minus 0,6 %. Dragsholm Sparekasse har hidtil ikke opkrævet negative indlånsrenter hos kunderne til at dække Sparekassens omkostning i den forbindelse, men til den udfordring siger Claus Sejling:
”Vi er meget tilfredse med, at vores kunder også placerer indlån i Sparekassen. Derfor har vi også været tilbageholdende med at indføre negative indlånsrenter over for vores kunder. Men efterhånden som vi vel er det eneste pengeinstitut i Danmark, som ikke sender omkostningen videre til kunderne, oplever vi i større og større omfang, at vi bliver brugt som ”parkeringsbank”, hvor kunder kan placere indeståender hos os til 0 % i rente i stedet for en minusrente på 0,6 %, som opkræves i de fleste andre institutter. Det er en tabsgivende forretning for Sparekassen, og det sætter os under et unødigt pres. Derfor har vi i forbindelse med behandlingen af halvårsrapporten besluttet at ændre på den model pr. 1. januar 2021, hvor kunder med et indestående over 350.000 kr. vil skulle betale den omkostning, som Sparekassen har ved at placere pengene i Nationalbanken. Vi vil selvfølgelig tage kontakt til alle berørte kunder hurtigst muligt med yderligere information”.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Claus Sejling, tlf. 5965 2626